Zásady pro ochranu osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Já, Bohumila Rejlková, jako fyzická podnikající osoba, provádím zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností mé společnosti.

Souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů mě dáváte souhlas pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Bohumila Rejlková, se sídlem: Křížová 164/32 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 472 80 638, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Jablonce nad Nisou, č.j. 10554/2016, spisová značka 424/2016/ŽÚ/K (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Křížová 164/32, 466 01 Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty: info@silikonove-formicky.cz, telefon: +420 773 900 421.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména plnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy jsme stanovili na dobu 3 let od získání souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Můžete nám kdykoliv napsat na info@silikonove-formicky.cz, telefon: +420 773 900 421 a Vaše osobní údaje vymažeme.


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti:

  • Seznam.cz, a.s. - Nástroje pro online marketing (CZ)
  • Facebook, Inc. - Nástroje pro online marketing (USA)
  • Heureka Shopping s.r.o. - uživatelské recenze (CZ)
  • Shoptet s.r.o. - Dodavatel hostingu a e-shopového řešení (CZ)


Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Můžete nám kdykoliv napsat na info@silikonove-formicky.cz, telefon: +420 773 900 421 a Vaše osobní údaje vymažeme.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Proškolili jsme všechny své zaměstnance ohledně nejlepších postupů, při nakládání s Vašimi osobními údaji. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná organizační a technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Údaje, které nám zákazníci sami poskytnou. Na Silikonove-formicky.cz zpracovávám osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou u mě zpracovávány osobní údaje, které mě sami poskytnete při vytvoření objednávky, nebo při vytvoření registrace.

Údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu. V případě zákazníků i jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní číslo, platební údaje či případnou poznámku k objednávce.
 
Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, získávají Silikonove-formicky.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívají Silikonove-formicky.cz informace o zboží, které zákazníci či uživatelé navštívili, nebo zakoupili. Snažíme se zákazníkům nabízet produkty o které projevili v minulosti zájem.

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Silikonove-formicky.cz a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Bez poskytnutí těchto údajů nelze objednávku uskutečnit.

V Jablonci nad Nisou dne 25.5.2018